ZUŠ Heľpa » O škole » História

História

Základná umelecká škola v Heľpe poskytuje svojim žiakom umelecké vzdelanie už druhé desaťročie. Zriadiť umeleckú školu, dať horehronským deťom možnosť zmysluplne tráviť voľný čas, bola správna myšlienka. Veď horehronské deti sú talentované, majú chuť kultúrne rásť, umelecky sa vzdelávať a ostať tiež živými nositeľmi kultúry svojich predkov.

Základná umelecká škola v Heľpe nebola vždy samostatnou školou. Začínala ako pobočka Základnej umeleckej školy v Brezne a neskôr v Polomke. Vzhľadom na veľký záujem heľpianskych detí o umelecké vzdelávanie Obecný úrad v Heľpe rozhodol vytvoriť samostatnú základnú umeleckú školu. A tak v roku 2002 škola začala písať svoju vlastnú históriu.

V roku 2010 sa ZUŠ presťahovala z budovy na námestí obce do väčšej obnovenej budovy starej školy. Umelecká škola tak získala viac tried pre svoje vyučovanie a všetky odbory sa po prvý krát mohli vyučovať pod jednou strechou. O rekonštrukciu starej školy sa postaral zriaďovateľ ZUŠ, Obecný úrad v Heľpe. Ocenili to nielen pedagógovia, ale aj samotní žiaci, ktorí do nej prichádzajú až od prameňa Hrona.
V prvých rokoch ZUŠ boli pre žiakov otvorené dva odbory – hudobný a výtvarný a postupne pribúdali ďalšie – dramatický, tanečný a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V súčasnosti dáva naša umelecká škola žiakom možnosť tráviť popoludňajšie hodiny pri hre na hudobnom nástroji, speve, s maliarskou paletou v ruke. Počas existencie školy nejaký čas fungoval aj literárno-dramatický odbor, ktorý vyučovala Mgr. art. Miroslava Ďuricová, Mgr. Eva Labošová a Ema Kristofová DiS.art. Ttanečný odbor viedla Mária Hrablayová. V súčasnosti literárno-dramatický a tanečný odbor nie je obsadený.

V súčasnosti je plne organizovanou, verejnou, záujmovou, výchovno-vzdelávacou inštitúciou, poskytujúcou polyestetický charakter vyučovania. Žiakom poskytuje vyučovanie v prípravných ročníkoch, v prvom a druhom stupni základného štúdia, ďalej ponúka formu rozšíreného vyučovania pre žiakov s mimoriadnymi schopnosťami a predpokladmi pre nadväzujúce umelecké vzdelávanie, skrátené vyučovanie pre študentov pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na odborné školy a štúdium pre dospelých.
V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, keyboarde, husliach, akordeóne, flaute, predmet spev a hlasová výchova.
Výtvarný odbor ponúka vyučovanie v základných disciplínach: kresba, maľba, grafické techniky, modelovanie, počítačová grafika a pripravuje sa vyučovanie v predmete fotografia.

Zriaďovateľom školy je obec Heľpa. Z hľadiska výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola riadi Vyhláškou MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.

O úspešnej práci školy, jej pedagógov a žiakov, svedčí množstvo diplomov, ocenení z regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťaží, ktorými sa ZUŠ v Heľpe môže popýšiť.

Plody vzdelávacej práce sa odzrkadľujú aj v tom, že žiaci profesionálne posilňujú chrámovú cirkevnú hudbu, ľudové hudby, umelecké telesá a spevácke skupiny, jedným slovom pomáhajú zvyšovať úroveň kultúrneho života obce a horehronského regiónu.
Mnohým absolventom ZUŠ v Heľpe umenie učarovalo a rozhodli sa mu profesionálne venovať. Vzdelávajú sa na stredných a vysokých umelecky zameraných školách. Niektorí z nich boli alebo stále sú začlenení do pedagogického kolektívu základnej umeleckej školy a spolu s ostatnými úspešnými hudobníkmi, heľpianskymi rodákmi, tvoria bohatú umeleckú rodinu, na ktorú sme právom hrdí.