ZUŠ Heľpa » O škole » Školský poriadok pre žiakov ZUŠ

Školský poriadok pre žiakov ZUŠ

 • Žiak chodí na vyučovanie podľa svojho rozvrhu hodín.
 • Vyučujúcemu odovzdá podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pri prvom stretnutí. Rovnako postupuje pri každom prerušení vyučovania na 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní – víkendy a sviatky sa nepočítajú.
 • Žiak zo školy odchádza bezprostredne po skončení vyučovania a bezdôvodne sa nezdržiava v priestoroch školy.
 • Žiak sa správa zdvorilo a slušne, dospelých pri stretnutí pozdraví, k spolužiakom sa správa priateľsky.
 • Žiak udržiava čistotu a poriadok v školských priestoroch a dodržiava hygienické zásady ( čisté ruky, ostrihané nechty, a pod.).
 • Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovaní. Osobné veci nenecháva na chodbe bez dozoru. Nenosí so sebou väčšie sumy peňazí, alebo osobitne cenné predmety. Škola nezodpovedá za prípadnú stratu.
 • Žiak nesmie do školy nosiť predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie.
 • Žiak pred vyučovaním vypne mobilný telefón, smartfón, iphone, ipad, alebo podobné zariadenie a počas vyučovania ho nepoužíva.
 • Žiak počas vyučovania nekonzumuje jedlo ani drobné snacky (čipsy, keksy, krekry a pod.)
 • Žiak úmyselne nepoškodzuje vonkajšie a vnútorné zariadenie budovy, tried, sociálne zariadenia ani hudobné nástroje a školské pomôcky. V opačnom prípade je žiak, resp. jeho zákonný zástupca povinný poškodenie, či odcudzenie nahradiť v plnom rozsahu (finančne, opravou, alebo inak podľa dohody s vedením školy).
 • Žiakovi nie je dovolené fajčiť, piť alkoholické nápoje a požívať akýkoľvek druh omamných a psychotropných látok.
 • Žiak je povinný navštevovať všetky povinné predmety vo svojom odbore (v hudobnom odbore, výtvarnom odbore) podľa platných učebných plánov vydaných  MŠVVaŠ SR.
 • Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pripravený. Predpokladom úspešného štúdia na ZUŠ v hudobnom odbore je každodenná domáca príprava – cvičenie na hudobnom nástroji.
 • Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny.
 • Triedny učiteľ upozorňuje rodičov na slabú domácu prípravu žiaka, jeho neprimerane veľkú absenciu na príslušných predmetoch, prípadne nezáujem o štúdium ústnou formou, vzájomným rozhovorom, alebo písomnou formou cez ŽK, v krajnom prípade doporučene zaslanou upomienkou cez riaditeľstvo školy.
 • Neprítomnosť žiaka na vyučovaní zákonný zástupca písomne ospravedlní v žiackej knižke alebo telefonicky, dlhodobú neprítomnosť (škola v prírode, lyžiarsky výcvik, hospitalizácia, liečenie a pod.) nahlási zákonný zástupca vyučujúcemu vopred. Za neospravedlnenú hodinu sa počíta každá vymeškaná hodina, ktorá nie je ospravedlnená vyššie uvedeným spôsobom.
 • Vyučovacie hodiny neodučené z dôvodu žiakovej neprítomnosti sa nenahrádzajú.
 • Poplatok za štúdium sa môže vrátiť len na základe dlhodobej neprítomnosti žiaka z dôvodu ochorenia. Poplatok sa vráti zákonnému zástupcovi na základe žiadosti ak nebola v danom mesiaci odučená ani jedna vyučovacia hodina.
 • Odkazy školy rodičom píše triedny učiteľ do žiackej knižky.
 • Informácie o žiakovi dostane zákonný zástupca na triednych schôdzach ZR, prípadne sa môže informovať telefonicky alebo osobne po dohode s vyučujúcim.
 • Žiak je hodnotený podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky Ministerstva Školstva č. 324/2008, § 8.
 • Absolventom príslušného stupňa hudobného odboru ZUŠ sa žiak stáva po administratívnom vykonaní záverečnej komisionálnej skúšky v zmysle platných učebných osnov.
 • Žiak môže z vážnych dôvodov prerušiť štúdium len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a so súhlasom riaditeľa školy len k 31. januáru alebo 30. júnu príslušného školského roka.
 • Po ročnom prerušení štúdia škola prijme žiaka na pokračovanie štúdia na základe žiadosti zákonného zástupcu. Po dlhšom období je opätovné prijatie závislé od možností školy a žiak je povinný robiť vstupnú skúšku na zaradenie do ročníka.
 • Mimovyučovacie aktivity školy sú zabezpečené pedagogickým dozorom pred, počas a bezprostredne po skončení podujatia. V prípade inej požiadavky zákonného zástupcu je potrebná písomná dohoda u zodpovedného učiteľa.
 • Za vzdelávanie na ZUŠ platí žiak alebo jeho zákonný zástupca „príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium žiaka v ZUŠ“ naraz za jeden polrok. Poplatok sa uhrádza za prvý polrok do 31.10. b.r. a za druhý polrok do 31.3. b.r. Výška príspevku je schválená VZN č.1/2020 a zverejnená na nástenke školy.
 • O úľavách školného z dôvodu sociálnej núdze môže rozhodnúť iba zriaďovateľ podľa zákona 245/2008, § 49, ods. 6.
 • Žiak môže zo školy vystúpiť v prípade závažných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v polroku, alebo na konci školského roka, doručenej riaditeľke školy. Školné sa nevracia v prípade vystúpenia žiaka zo školy z iných ako závažných zdravotných dôvodov, alebo zmeny bydliska mimo dosahu školy.

Tento Školský poriadok pre žiakov nadobúda platnosť 1.9.2022

Ruší sa Školský poriadok zo dňa 1.9.2021.

V Heľpe 25.8.2022

Mgr. Lucia Rochovská, riaditeľka školy