ZUŠ Heľpa » Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Ako podať žiadosť

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

Zakon_211_2000 

Právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry povinnej osoby

Základná umelecká škole vznikla v roku 2002, 1.9.2017 získala štatút školy s právnou subjektivitou, je rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je obec Heľpa. Jej súčasťou sú dve elokované pracoviská v ZŠ Telgárt a v ZŠ Bacúch.

ZUŠ riadi riaditeľ – štatutárny orgán, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy – zriaďovateľ.

V zmysle § 49 zákona č.245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy, ale organizuje štúdium aj pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a  konzervatóriách. Pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

V základnej umeleckej škole sú zriadené tri odbory:  hudobný, výtvarný a literárno-dramatický. 

Hudobný odbor je rozčlenený na dve oddelenia:
– klávesových nástrojov,
– dychových, strunových nástrojov a hlasovej prípravy /spev/.

Podľa § 51 základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.

Základné umelecké vzdelanie, podľa § 17 zákona č.245/2008 Z. z., môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole. Základné umelecké vzdelanie sa člení na primárne umelecké vzdelanie nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, obidva v trvaní štyroch rokov, okrem výtvarného odboru, kde nižšie sekundárne umelecké vzdelanie trvá päť rokov.

Postup pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Žiadosť sa podáva: 

 • písomne prostredníctvom pošty, na adrese Základná umelecká škola, Školská 590/3, 976 68 Heľpa
 • písomne, osobným podaním v riaditeľni školy, v pracovných dňoch od 8:00hod. – 14:00 hod. na adrese školy, 
 • ústne, u riaditeľky školy, v prípade jej neprítomnosti zástupkyni RŠ, resp. poverenému zamestnancovi v pracovných dňoch od 8:00hod. do 14.00 hod., alebo ktorémukoľvek zamestnancovi v čase od 14.00hod. do 16.00hod.
 • telefonicky od 8:00hod. – 14:00hod. natel č. 0948070166.
 • prostredníctvom elektronickej pošty sandorova@helpa.dcom.sk

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • že  je určená škole, 
 • ktorej povinnej osobe ZUŠ je určená,
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, – ktorých informácií sa týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. 

V prípade, že tieto náležitosti chýbajú, príjemca bezodkladne /ihneď/ vyzve písomne žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ ani na základe výzvy žiadosť nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, príjemca žiadosť odloží. O odložení žiadosti sa rozhodnutie nevydáva.

Informácie sa sprístupňujú:

 • ústne, 
 • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, 
 • odkopírovaním informácie na technický nosič dát, 
 • elektronickou poštou,
 • telefonicky, 
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami. 

Ak informáciu nebude možné sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom/kou, dohodne riaditeľka školy so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Postup pri podávaní informácií:

Za vecné vybavovanie žiadosti zodpovedá riaditeľka školy, v prípade jej neprítomnosti zástupca RŠ, resp. poverený zamestnanec. 

Podanú žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac o 8 pracovných dní z nasledovných závažných dôvodov:

a/ vyhľadávanie a zber požadovaných údajov na iných miestach mimo budov ZUŠ,        

b/ vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, 

c/ preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. 

Pokiaľ nie sú predmetné informácie v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2019 Z.z. a nepriamo v znení zákona č. 221/2019 Z.z., riaditeľka školy, zástupca RŠ, resp. poverený zamestnanec, je povinná poskytnúť ich žiadateľovi.

Ak ZUŠ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak ZUŠ žiadosti nevyhovie, alebo len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie s odôvodnením.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva ZUŠ, resp. povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala. V prípade neúspechu v odvolacom konaní možno požiadať o preskúmanie rozhodnutie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku.

O odvolaní proti rozhodnutiu ZUŠ rozhoduje v druhom stupni jej zriaďovateľ – obec Heľpa, zastúpená starostom obce.

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií:

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie: 

a/ 0,06 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 

b/ 0,10 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 

c/ 0,10 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 

d/ 0,15 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 

e/ 0,50 € za 1 ks CD ROM 

f/ obálka: formát A6 0,07 €, formát A5 0,08 €, formát A4 0,09 € 

g/ náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb Informácie zasielané elektronicky, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 3,50 €. 

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní v súlade so zákonom  č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Podľa tohto zákona v znení neskorších predpisov môže byť podaná i žaloba proti orgánu, ktorý rozhodol v poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia. Žaloba sa podáva na príslušný súd.

Postup pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

ZZ_2010_9_20190201.pdf 

ZUŠ pri vybavovaní sťažností postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. v platnom znení. Sťažnosť je povinná vybaviť do 60 pracovných dní od jej doručenia. V prípade náročnosti prešetrenia sťažnosti je možné lehotu predlžiť o 30 pracovných dní.

Sťažnosť možno podať písomne, a to poštou na adresu  školy, ZUŠ, Školská 590/3, 97668 Heľpa, do kancelárie riaditeľky školy, tiež v elektronickej forme na mailovú adresu erika.sandorova@helpa.dcom.sk

Sťažnosť musí obsahovať identifikačné údaje sťažovateľa /meno, priezvisko, adresu pobytu, u právnickej osoby názov, sídlo, označenie konajúcej osoby/ a vlastnoručný podpis.

Postup pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

ZZ_1990_85.pdf 

Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. v aktuálnom znení. Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov. V opodstatnených prípadoch možno predlžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní.

Petícia môže byť podaná písomne alebo elektronicky v súlade s príslušným § aktuálneho znenia zákona.

Podľa § 10 zákona č. 54/2019 Z. z. zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme spôsoby podávania podnetov:

 

a/ písomne na adresu:

PhDr. Peter Veselý, PhD. MBA – do vlastných rúk
Farská 588/2
97668 Heľpa, 

b/ ústne do záznamu

c/ elektronicky na emailovú adresu: kontrolor@helpa.sk